Hướng dẫn >> bảo vệ tài khoản
1. THAY ĐỔI CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI BÍ MẬT

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại trang WWW.ONGATE.VN.

Bước 2:Chọn nút Tài Khoản trên thanh Menu và chọn Bảo vệ tài khoản:


Bước 3: Chọn câu hỏi bí mật và nhập câu trả lời bí mật ở phần Câu hỏi bảo mật

Bước 4: Nhập Mật khẩu cấp 2, nhập mã kiểm tra và chọn nút Xác nhận.

2. THAY ĐỔI MẬT KHẨU CẤP 1

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại trang WWW.ONGATE.VN.

Bước 2: Chọn nút Tài Khoản trên thanh Menu và chọn Bảo vệ tài khoản:

Bước 3:  Nhập Mật khẩu cấp 1 mới, nhập lại mật khẩu cấp 1 mới ở phần Đổi mật khẩu cấp 1

Bước 4:  Nhập Mật khẩu cấp 2, nhập mã kiểm tra và chọn nút Xác nhận

3. THAY ĐỔI MẬT KHẨU CẤP 2

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại trang WWW.ONGATE.VN.

Bước 2: Chọn nút Tài Khoản trên thanh Menu và chọn Bảo vệ tài khoản:

Bước 3:  Chọn câu hỏi Bí mật, câu trả lời bí mât, nhập Mật khẩu cấp 2 cũ, nhập Mật khẩu cấp 2 mới, nhập lại mật khẩu cấp 2 mới ở phần Đổi mật khẩu cấp 2

Bước 4:  Nhập mã kiểm tra và chọn nút Xác nhận

4. MỞ / KHÓA TÀI KHOẢN

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại trang WWW.ONGATE.VN.

Bước 2: Chọn nút Tài Khoản trên thanh Menu và chọn Bảo vệ tài khoản:

Bước 3:  Nhập vào ghi chú lí do, nhập mật khẩu cấp 2 ở phần Khóa mở tài khoản

Bước 4:  Chọn Khóa tài khoản ( nếu muốn khóa tài khoản ) hoặc chọn Mở tài khoản ( nếu muốn mở tài khoản )